• راهنمای تدوین مقاله

  راهنماي تدوين و ارسال و پرداخت هزینه های مقاله‌هاي علمي

   

   شرايط ارسال مقاله

  -     مقاله به زبان فارسي يا انگليسي بوده، قبلاً در جايي چاپ نشده باشد. داشتن چكيده فارسي و انگليسي براي مقاله ضرورت دارد.

  -     هيئت تحريريه پس از داوري، پذيرش مقاله را اعلام خواهد كرد.

  -      مسئوليت صحت مندرجات مقاله‌هاي علمي با نويسنده يا نويسندگان آن است.

   

  -      توجه ضروری: در فایل متن مقاله، هیچ گونه مشخصات نویسنده اعم از نام و نشاني، شماره تلفن، محل خدمت و... ذكر نگردد.

   

  -             در مراحل مربوط به ثبت و ارسال مقاله نام و نشاني دقيق،شماره تلفن و تلفن همراه و ایمیل نويسنده يا نويسندگان و محل خدمت آنان در قسمت مربوطه ذكر شود.

  -       مقاله در برگه‌هايA4 و با رعـايت ابعاد صفحه فصلنامه (قطع وزيري) تايپ شود. تعداد جدول‌ها در پايين‌ترين حد در نظر گرفته شود. نمودارها واضح و عكس‌ها سياه و سفيد در كـاغذ مناسب در اندازه 15×10 سانتي‌متر تهيه گردد. نوع فونت و اندازه آن از یک استاندارد معمول پیروی کند.

  -             کلیه مراحل فقط از طریق سامانه نشریه انجام شود.

  -             فصلنامه در ويرايش مقالات آزاد است.

   

  نحوة ارائة مقاله

   - در هیچ کدام از فایل های پیوست نباید نام و مشخصات نویسندگان ثبت گردد. خواهشمند است فایل اصلاح شده (بدون نام نویسندگان) word  و  pdf مقاله  را پیوست نمایید. (فایل word  و  pdf مقاله باید مشابه هم باشد).

  - از  تشکر و قدردانی در مقاله بپرهیزید.

  - مقاله علمي- پژوهشي شامل عنوان، چكيده، واژه‌هاي كليدي، مقدمه، روش كار، تجزيه و تحليل، نتيجه‌گيري و منابع باشد. حجم مقاله نيز نبايد از 15 صفحه بيشتر باشد.

  - عنوان مقاله گويا و بيانگر محتواي مقاله باشد.

  - چكيدة مقاله، شرح مختصر و جامعي از محتواي مقاله شامل بيان مسئله، هدف، ماهيت و چگونگي پژوهش، نكته‌هاي مهم، نتيجه و بحث است؛ چكيده از 150 كلمه بيشتر نباشد.

  - مقدمه مقاله بيانگر مسئله پژوهش است. محقق بايد زمينه‌هاي قبلي پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله به اجمال بيان و در پايان به انگيزة تحقيق اشاره نمايد.

   

     روش كار بايد به اجمال بيانگر چگونگي و فرايند انجام پژوهش باشد. تحليل‌هاي آماري، روش‌هاي مورد استفاده، به شيوه‌اي مناسب يادآوري شود.

   

    داده‌ها و نتيجه‌هاي به دست آمده بايد به گونه‌اي منطقي و مفيد ارايه شود و به اين منظور مي‌تواند همراه با جدول، نمودار، نگاره و عكس باشد.

    

       نويسنده در پايان مقاله راهنمايي و كمك‌هاي ديگران را يادآوري و از آنها سپاسگزاري کند.د 

    

    ارجاع‌هاي متن مقاله داخل كمان و به اين شيوه است: (نام خانوادگي، سال انتشار: شمارة صفحه)؛ مانند (زرين‌كوب، 1377: 25). شيوة ارجاع به منابعي كه بيش از دو نفر نويسنده دارند نيز به اين صورت خواهد بود: (اسميت و همكاران، 1974: 22).

        در ذكر مشخصات انتشاراتي در فهرست منابع پايان مقاله از شيوة زير پيروي شود.

  مقاله: نام خانوادگي، نام (سال انتشار) «نام مقاله»، نام مترجم، نام نشريه، دوره يا سال، شماره.

  كتاب: نام خانوادگي، نام (سال انتشار) عنوان كتاب، نام مترجم، مصحّح، يا ساير افراد، شماره مجلد، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر.