ا

 • ابراهیم زاده آسمین.حسین رابطة بين جوّ مدرسه و هویت اجتماعی دختران (مورد مطالعه: دانش¬آموزان شهر کرمان) [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • احمدی. ثریا رسانۀ ملی و پیشگیری از اعتیاد، تحلیل محتوای مستند «شوک» با تأکید بر اعتیاد [ دوره2, شماره 5 - پاییز سال 1401]
 • احمدی. سینا مشکلات اجتماعی تهدیدکنندۀ سلامت اجتماعی و دارای اولویت در ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • اعتمادی فرد.سید مهدی بررسی جامعه‌شناختی الگو‌های ازدواج در خانواده‌های طلبه به مثابه موضوع تعارض نسلی از منظر فرزندان [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • اعظم آزاده.منصوره بررسی جامعه‌شناختی الگو‌های ازدواج در خانواده‌های طلبه به مثابه موضوع تعارض نسلی از منظر فرزندان [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • امانی.ملیحه شهر تهران، مسئله‌ای اجتماعی [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]

آ

 • آزادارمکی.تقی شهر تهران، مسئله‌ای اجتماعی [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • آزادواری.الناز واکاوی نقش عوامل خانوادگی در اقدام به خودکشی (مطالعۀ موردی: زنان شهر آبدانان) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ب

 • بخشی.حامد استفاده از مسیرهای جانبی: استراتژی‌های زنان در مواجهه با محدودیت‌های گردشگری [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • برغمدی.هادی شبکه‌های اجتماعی مجازی و الگوی مصرف شهروندان تهرانی [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

پ

 • پروین.ستار زباله‌گرد به‌ مثابه «هوموساکر» شهری: پژوهشی کیفی در شهر تهران [ دوره2, شماره 5 - پاییز سال 1401]
 • پیشنمازی.پروانه رسانۀ ملی و پیشگیری از اعتیاد، تحلیل محتوای مستند «شوک» با تأکید بر اعتیاد [ دوره2, شماره 5 - پاییز سال 1401]

ت

 • توکل. محمد مسائل نیروی انسانی متخصص؛ چالش‏های تحصیلی، کار و اشتغال به روایت دانش‌‏آموختگان دکتری [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • تهمنش. سارا آسیب‌شناسی ازدواج اروتیک (موردمطالعه: زنان متقاضی طلاق در شهر تهران) [ دوره2, شماره 6 - زمستان سال 1401]
 • تهمنش.اکبر آسیب‌شناسی ازدواج اروتیک (موردمطالعه: زنان متقاضی طلاق در شهر تهران) [ دوره2, شماره 6 - زمستان سال 1401]

ج

 • جعفرزاده‌پور.فروزنده ساختار قدرت و رابطة آن با ناپایداری خانواده (مطالعه ملی در جامعة ایرانی) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • جواهری.فاطمه تحصیلات و تغییر نگرش‎های اجتماعی- فرهنگی در آیینة پیمایش‎های ملی [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • جهانی دولت‌آباد.اسماعیل آسيب شناسي امر اجتماعي و فرهنگي در مديريت شهري تهران با تأکيد بر قانون شهرداري ها [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]

چ

 • چیت ساز. محمد جواد بررسی وضعیت همباشی در ایران: فراترکیب پژوهش‌های همباشی [ دوره2, شماره 5 - پاییز سال 1401]

ح

 • حاجی علی عسگری.امیر رسانۀ ملی و پیشگیری از اعتیاد، تحلیل محتوای مستند «شوک» با تأکید بر اعتیاد [ دوره2, شماره 5 - پاییز سال 1401]
 • حاجیانی.ابراهیم ارزیابی راهبردی فرایند سیاست‌گذاری مواجه با مسائل اجتماعی در ایران [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • حامی کارگر.فاطمه رابطة بين جوّ مدرسه و هویت اجتماعی دختران (مورد مطالعه: دانش¬آموزان شهر کرمان) [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • حبیب‌پور گتابی.کرم تحلیل جامعه‌شناختی نقش فقر در تجربۀ کودک‌همسری (مطالعۀ موردی: زنان شهر چابهار) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

خ

 • خوش سیما.نازنین تبیین جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان [ دوره2, شماره 5 - پاییز سال 1401]

د

 • دانش.پروانه تبیین جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان [ دوره2, شماره 5 - پاییز سال 1401]
 • ده‌صوفیانی. اعظم نشانه‌شناسی مستندهای اجتماعی پربازدید برنامه آپارات شبکۀ بی‌بی‌سی فارسی [ دوره2, شماره 6 - زمستان سال 1401]

ر

 • رحماني خليلي. احسان میزان مصرف ماهواره و تأثير آن بر سلامت اجتماعی [ دوره2, شماره 4 - تابستان سال 1401]
 • رستمعلي‌زاده.ولي‌اله تأثیر نابرابری‌ها در مهاجرت از مناطق مرزی ایران؛ چشم‌اندازی سیاست‌گذارانه [ دوره2, شماره 5 - پاییز سال 1401]
 • رفیعی.حسن مشکلات اجتماعی تهدیدکنندۀ سلامت اجتماعی و دارای اولویت در ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • رهنما کمامردخی. مریم مسئله زنان سالمندِ تنهای ایرانی: مورد مطالعه استان تهران و البرز [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ز

 • زارع شاه آبادی.اکبر واکاوی نقش عوامل خانوادگی در اقدام به خودکشی (مطالعۀ موردی: زنان شهر آبدانان) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • زارع. بیژن نقش عوامل اجتماعی و موقعیت¬های عمل در مشارکت شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • زاهدی مازندرانی.محمد جواد تبیین جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان [ دوره2, شماره 5 - پاییز سال 1401]

س

 • ساروخانی.باقر آسیب‌شناسی ازدواج اروتیک (موردمطالعه: زنان متقاضی طلاق در شهر تهران) [ دوره2, شماره 6 - زمستان سال 1401]
 • ستاره فروزان.آمنه مشکلات اجتماعی تهدیدکنندۀ سلامت اجتماعی و دارای اولویت در ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • سلحشور. عصمت تحلیل جامعه‌شناختی نقش فقر در تجربۀ کودک‌همسری (مطالعۀ موردی: زنان شهر چابهار) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • سمنانیان.سعید مسائل نیروی انسانی متخصص؛ چالش‏های تحصیلی، کار و اشتغال به روایت دانش‌‏آموختگان دکتری [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • سوهانیان حقیقی.محسن تحلیل وضعیت خشونت خانگی در خانوادۀ ایرانی [ دوره2, شماره 6 - زمستان سال 1401]

ش

 • شاوردي.تهمينه آسیب‌شناسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر دین‌داری دختران و زنان [ دوره2, شماره 4 - تابستان سال 1401]
 • شریعتی‏ نسب. صادق سقط جنین به ‏دلیل حرج مادر، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت [ دوره2, شماره 4 - تابستان سال 1401]
 • شفیعی نژاد. مجتبی واکاوی نقش عوامل خانوادگی در اقدام به خودکشی (مطالعۀ موردی: زنان شهر آبدانان) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • شمس کوشکی.الاهه شبکه‌های اجتماعی مجازی و الگوی مصرف شهروندان تهرانی [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • شیردل. الهام رابطة بين جوّ مدرسه و هویت اجتماعی دختران (مورد مطالعه: دانش¬آموزان شهر کرمان) [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • شیری. اختر تأثیر اعتماد اجتماعی بر کارایی سازمانی: مورد مطالعه کارکنان شهرداری منطقه 15 [ دوره2, شماره 6 - زمستان سال 1401]
 • شیری.اختر مسائل نیروی انسانی متخصص؛ چالش‏های تحصیلی، کار و اشتغال به روایت دانش‌‏آموختگان دکتری [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]

ص

 • صادقی.رسول بیکاری، توسعۀ نابرابر منطقه‌ای و الگوهای فضایی مهاجرت داخلی در ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • صحراگرد منفرد.ریحانه سادات آسیب‌شناسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر دین‌داری دختران و زنان [ دوره2, شماره 4 - تابستان سال 1401]
 • صفری شالی.رضا بررسی قاچاق کالا به‌عنوان یکی از مسائل اجتماعی در کشور [ دوره2, شماره 4 - تابستان سال 1401]

ع

 • عبدالهی.عادل شبکه‌های اجتماعی مجازی و الگوی مصرف شهروندان تهرانی [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • عبدلی. زهرا واکاوی تجربۀ خشونت خانگی علیه زنان شاغل (مورد مطالعه: زنان شاغل شهر تهران) [ دوره2, شماره 6 - زمستان سال 1401]
 • عطری.فاطمه استفاده از مسیرهای جانبی: استراتژی‌های زنان در مواجهه با محدودیت‌های گردشگری [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • علیخواه. فردین جوانان و تجربۀ گریز در فضا‌های شهری [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]

ف

 • فیضی.ایرج تحلیل وضعیت خشونت خانگی در خانوادۀ ایرانی [ دوره2, شماره 6 - زمستان سال 1401]

ق

 • قبادی.علیرضا مدگرایی و جوانان: مسئله اجتماعی در حال ظهور [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • قریشی.مهدیه مطالعۀ جامعه‌شناختی پدیدۀ همباشی در شهر تهران [ دوره2, شماره 5 - پاییز سال 1401]
 • قلیچ‌خان.اکرم واکاوی تجربۀ خشونت خانگی علیه زنان شاغل (مورد مطالعه: زنان شاغل شهر تهران) [ دوره2, شماره 6 - زمستان سال 1401]

ک

 • کاظمی پور.شهلا تحولات خانواده در ایران معاصر با تأکید بر ازدواج و طلاق [ دوره2, شماره 4 - تابستان سال 1401]
 • کاظمی. عباس برآمدن اینفلوئنسر‌های دانشگاهی در ایران [ دوره2, شماره 4 - تابستان سال 1401]
 • کریمی.رامین نقش عوامل اجتماعی و موقعیت¬های عمل در مشارکت شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • کریمی.علیرضا بررسی اکتشافی زمینه‌های بروز فساد اداری در شهرداری تهران [ دوره2, شماره 6 - زمستان سال 1401]

م

 • محمدی.زهرا واکاوی نقش عوامل خانوادگی در اقدام به خودکشی (مطالعۀ موردی: زنان شهر آبدانان) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • مداحی. جواد مدگرایی و جوانان: مسئله اجتماعی در حال ظهور [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • مشفق.محمود مهاجرت‌های داخلی و امنیت اجتماعی: مطالعۀ رابطۀ الگوهای مهاجرت‌های داخلی و ضریب ناامنی محیط اجتماعی در ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • مطلق. معصومه مطالعۀ جامعه‌شناختی پدیدۀ همباشی در شهر تهران [ دوره2, شماره 5 - پاییز سال 1401]
 • معارف وند. معصومه مسئله زنان سالمندِ تنهای ایرانی: مورد مطالعه استان تهران و البرز [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • معارف وند.لاله مسئله زنان سالمندِ تنهای ایرانی: مورد مطالعه استان تهران و البرز [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • موحدی ساوجی. زهرا بررسی جامعه‌شناختی الگو‌های ازدواج در خانواده‌های طلبه به مثابه موضوع تعارض نسلی از منظر فرزندان [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • موسوی.میرطاهر مسئله زنان سالمندِ تنهای ایرانی: مورد مطالعه استان تهران و البرز [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ن

 • نوبخت.رضا تأثیر نابرابری‌ها در مهاجرت از مناطق مرزی ایران؛ چشم‌اندازی سیاست‌گذارانه [ دوره2, شماره 5 - پاییز سال 1401]

ه

 • همتی. بهزاد بررسی اکتشافی زمینه‌های بروز فساد اداری در شهرداری تهران [ دوره2, شماره 6 - زمستان سال 1401]
 • همتی.فریبا بررسی اکتشافی زمینه‌های بروز فساد اداری در شهرداری تهران [ دوره2, شماره 6 - زمستان سال 1401]