• تعهدنامه مؤلف

    سردبير محترم نشريه علمی «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی»

     

    با سلام

    اينجانب (نويسنده مسئول)............................................................................... با درجه تحصيلي ....................................... و رتبه علمي................................ شاغل در ............................................................... درخواست بررسي و چاپ مقاله خود و ساير نويسندگان (كه  اسامي و رتبه علمي ايشان بر اساس جدول ذيل به امضاء رسيده است) را باعنوان ..................................................................................................................................................................................................................... در نشريه «پژوهش مسائل اجتماعی ایران» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی دارد.

    بدين‌وسيله متعهد مي‌گردداين مقاله را همزمان براي هيچ نشريه ديگري ارسال ننموده و حق چاپ آن را به اين نشريه واگذار مي‌نمايد وبر بديع بودن مقاله و صحت ارجاعات آن گواهي مي­نماید و درصورت انصراف و یا تأخیر در انجام و ارایه اصلاحات پس از انجام مراحل داوری مقاله، ضمن پرداخت هزینه‌های مربوطه، دفتر نشریه در عدم پذیرش سایر مقالاتی که نام اینجانب در آن درج گردیده است مختار می‌باشد.