ا

 • ابراهیم زاده آسمین.حسین رابطة بين جوّ مدرسه و هویت اجتماعی دختران (مورد مطالعه: دانش¬آموزان شهر کرمان) [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • اعتمادی فرد.سید مهدی بررسی جامعه‌شناختی الگو‌های ازدواج در خانواده‌های طلبه به مثابه موضوع تعارض نسلی از منظر فرزندان [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • اعظم آزاده.منصوره بررسی جامعه‌شناختی الگو‌های ازدواج در خانواده‌های طلبه به مثابه موضوع تعارض نسلی از منظر فرزندان [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • امانی.ملیحه شهر تهران، مسئله‌ای اجتماعی [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]

آ

 • آزادارمکی.تقی شهر تهران، مسئله‌ای اجتماعی [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • آزادواری.الناز واکاوی نقش عوامل خانوادگی در اقدام به خودکشی (مطالعۀ موردی: زنان شهر آبدانان) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ب

 • بخشی.حامد استفاده از مسیرهای جانبی: استراتژی‌های زنان در مواجهه با محدودیت‌های گردشگری [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • برغمدی.هادی شبکه‌های اجتماعی مجازی و الگوی مصرف شهروندان تهرانی [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ج

 • جعفرزاده‌پور.فروزنده ساختار قدرت و رابطة آن با ناپایداری خانواده (مطالعه ملی در جامعة ایرانی) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • جواهری.فاطمه تحصیلات و تغییر نگرش‎های اجتماعی- فرهنگی در آیینة پیمایش‎های ملی [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]

ح

 • حاجیانی.ابراهیم ارزیابی راهبردی فرایند سیاست‌گذاری مواجه با مسائل اجتماعی در ایران [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • حامی کارگر.فاطمه رابطة بين جوّ مدرسه و هویت اجتماعی دختران (مورد مطالعه: دانش¬آموزان شهر کرمان) [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • حبیب‌پور گتابی.کرم تحلیل جامعه‌شناختی نقش فقر در تجربۀ کودک‌همسری (مطالعۀ موردی: زنان شهر چابهار) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ر

 • رهنما کمامردخی. مریم مسئله زنان سالمندِ تنهای ایرانی: مورد مطالعه استان تهران و البرز [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ز

 • زارع شاه آبادی.اکبر واکاوی نقش عوامل خانوادگی در اقدام به خودکشی (مطالعۀ موردی: زنان شهر آبدانان) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

س

 • سلحشور. عصمت تحلیل جامعه‌شناختی نقش فقر در تجربۀ کودک‌همسری (مطالعۀ موردی: زنان شهر چابهار) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ش

 • شفیعی نژاد. مجتبی واکاوی نقش عوامل خانوادگی در اقدام به خودکشی (مطالعۀ موردی: زنان شهر آبدانان) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • شمس کوشکی.الاهه شبکه‌های اجتماعی مجازی و الگوی مصرف شهروندان تهرانی [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • شیردل. الهام رابطة بين جوّ مدرسه و هویت اجتماعی دختران (مورد مطالعه: دانش¬آموزان شهر کرمان) [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]

ع

 • عبدالهی.عادل شبکه‌های اجتماعی مجازی و الگوی مصرف شهروندان تهرانی [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • عطری.فاطمه استفاده از مسیرهای جانبی: استراتژی‌های زنان در مواجهه با محدودیت‌های گردشگری [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • علیخواه. فردین جوانان و تجربۀ گریز در فضا‌های شهری [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]

ق

 • قبادی.علیرضا مدگرایی و جوانان: مسئله اجتماعی در حال ظهور [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]

م

 • محمدی.زهرا واکاوی نقش عوامل خانوادگی در اقدام به خودکشی (مطالعۀ موردی: زنان شهر آبدانان) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • مداحی. جواد مدگرایی و جوانان: مسئله اجتماعی در حال ظهور [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
 • معارف وند. معصومه مسئله زنان سالمندِ تنهای ایرانی: مورد مطالعه استان تهران و البرز [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • معارف وند.لاله مسئله زنان سالمندِ تنهای ایرانی: مورد مطالعه استان تهران و البرز [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • موحدی ساوجی. زهرا بررسی جامعه‌شناختی الگو‌های ازدواج در خانواده‌های طلبه به مثابه موضوع تعارض نسلی از منظر فرزندان [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • موسوی.میرطاهر مسئله زنان سالمندِ تنهای ایرانی: مورد مطالعه استان تهران و البرز [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]