• صفحه اصلی
  • آسيب شناسي امر اجتماعي و فرهنگي در مديريت شهري تهران با تأکيد بر قانون شهرداري ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400092833062 بازدید : 1262 صفحه: 97 - 137

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط