• صفحه اصلی
  • تأثیر اعتماد اجتماعی بر کارایی سازمانی: مورد مطالعه کارکنان شهرداری منطقه 15

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401120441335 بازدید : 2334 صفحه: 171 - 196

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط