• صفحه اصلی
  • ارزیابی راهبردی فرایند سیاست‌گذاری مواجه با مسائل اجتماعی در ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400120334232 بازدید : 2490 صفحه: 1 - 31

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط