محمدباقر علیزاده اقدم Prof
m.alizadeh@tabrizu.ac.ir PhD
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز