حامد بخشی دانشیار
haamed.bakhshi@gmail.com دکترا
دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
0