مدير مسئول

ایرج فیضی استادیار
iraj_faizi@yahoo.com دکترا
09121485189

سردبیر

بیژن زارع استاد
dr_bizhanzare@yahoo.com دکترا

هیئت تحریریه

تهمينه شاوردي دانشیار
T.shaverdi@yahoo.com دکترا
0
حامد بخشی دانشیار
haamed.bakhshi@gmail.com دکترا
دانشگاه فردوسی مشهد
0
فروزنده جعفرزاده‌پور دانشیار
Fjafarzadehpour77@gmail.com دکترا
دانشگاه هندویی بنارس
0
بیژن زارع استاد
dr_bizhanzare@yahoo.com دکترا
محمدمهدی فرقانی استاد
mmforghani@yahoo.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
محمدباقر علیزاده اقدم استاد
m.alizadeh@tabrizu.ac.ir دکترا
دکتر آشوک کومار کول استاد
ashokkaulbhu@gmail.com دکترا
0
محمد مظلوم خراسانی استاد
mmkhorasani@um.ac.ir دکترا
دانشگاه فردوسی مشهد
علی محمدزاده استاد
ali.mohammadzadeh@gmail.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی
0