فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 محمدباقر  علیزاده اقدم m.alizadeh@tabrizu.ac.ir استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز استاد دکترا
2 حسین  نبوی Nabavee@gmail.com استادیار دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
3 رضا صفری شالی Reza_safaryshali@yahoo.com دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
4 صلاح الدین  قادری salahedin.gh@gmail.com هیات علمی استادیار دکترا
5 منصور  ساعی Msaei58@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
6 بیژن  زارع dr_bizhanzare@yahoo.com استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
7 تهمينه شاوردي T.shaverdi@yahoo.com دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی دانشیار دکترا
8 حامد بخشی haamed.bakhshi@gmail.com دانشیار سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی- پژوهشکده گردشگری دانشیار دکترا
9 ستار  پروین Sparvin1359@gmail.com دانشیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی دانشیار دکترا
10 فروزنده جعفرزاده‌پور Fjafarzadehpour77@gmail.com دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه دانشیار دکترا
11 جواد  مداحی gmaddahi@yahoo.com پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی دانش آموخته دکترا
12 حسین حیدری hs.heidari@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
13 محمود مشفق m_moshfegh@yahoo.com استادیار گروه جمعیت شناسی علامه طباطبایی استادیار دکترا
14 علیرضا  کریمی karimionline@gmail.com استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
15 ابراهیم حاجیانی ebhajiani@gmail.com دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری دانشیار دکترا
16 حسن  رفیعی hassan441015@gmail.com دانشیار دانشکده علوم بهزیستی و توابخشی، روانپزشک دانشیار دکترا
17 مریم  ایثاری maryamisary@gmail.com دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
18 محمد جواد چیت ساز j.chitsaz@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
19 هادی برغمدی barghamadi.h@gmail.com مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
20 خلیل میرزایی mirzaeikhalilr@yahoo.com استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن استادیار دکترا
21 مصطفی  هادوی نژاد hadavi@vru.ac.ir دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشیار دکترا
22 سید علیرضا افشانی arafshani@yahoo.com استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد استاد دکترا
23 مهری سادات  موسوی smousavi1@gmail.com استادیار و رئیس جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی استادیار دکترا
24 اصغر احمدی ahmadi.asghar@gmail.com استادیار جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
25 مریم  صداقت sedaghat.m88@gmail.com استادیار، گروه آموزش و توسعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران استادیار دکترا
26 محمدعلی رمضانی m.qaladagi@gmail.com استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» استادیار دکترا
27 علی اکبر سلیمانی solaymani64@yahoo.com دانشیار بازنشسته گروه روانشناسی دانشگاه علم و فرهنگ دانشیار دکترا
28 محمد  سلگی solgy2042@yahoo.com استادیار دکترا
29 اسماعیل جهانی دولت‌آباد sml.jahani@gmail.com دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
30 منوچهر جهانیان manouchehrjahanian@gmail.com استادیار گروه گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران استادیار دکترا
31 پروانه دانش p_danesh@pnu.ac.ir دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
32 سینا احمدی SINAAHMADI25@GMAIL.COM استادیار گروه مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی استادیار دکترا
33 کرم حبیب‌پور گتابی karamhabibpour@yahoo.com استاديار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمي استادیار دکترا
34 ایرج قاسمی i_ghasemi@yahoo.com استادیار دکترا
35 کتایون مصری katayonmesri76@gmail.com دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
36 احمد بخارایی bokharaei_ah@yahoo.com دانشیار دانشگاه پیام نور تهران دانشیار دکترا
37 اسماعیل صدری araz_sadri@yahoo.com استاد دکترا
38 ایرج فیضی iraj_faizi@yahoo.com استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
39 احمد  غیاثوند ah.ghyasvand@gmail.com استادیار دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
40 سید یعقوب  موسوی y.mousavi91@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا دانشیار دکترا
41 مسعود گلچین golchin_masoud@yahoo.com دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
42 شهلا  کاظمی پور skazemipour@gmail.com دانشیار بازنشسته گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران دانشیار دکترا
43 احمد   دراهکی ahmaddorahaki@gmail.com استادیار دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
44 غلامرضا اسکندریان eskandaryan@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
45 بهرام  بیات Bahram.bayat@gmail.com استاد گروه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی استاد دکترا
46 رسول صادقی rassadeghi@ut.ac.ir دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران دانشیار دکترا
47 شادی  عظیم زاده azimzadehshadi@gmail.com استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
48 ثریا  احمدی soraya.ahmadi@gmail.com استادیار جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
49 ابوالقاسم حیدرآبادی ashahin2000@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل استادیار دکترا
50 محمدمهدی  فرقانی mmforghani@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
51 منصور  فتحی fathi.mansour@gmail.com دانشیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
52 محمدعلی فاطمی نیا fateminia.s@alumni.ut.ac.ir استادیار جامعه شناسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران استادیار دکترا
53 محمدجواد زاهدی مازندرانی mj.zahedi.m@gmail.com استاد دانشگاه پیام نور استاد دکترا