بیژن زارع استاد
dr_bizhanzare@yahoo.com دکترا
استاد دانشگاه خوارزمی