لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات Publons
1 ایرج فیضی iraj_faizi@yahoo.com استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
2 تهمينه شاوردي T.shaverdi@yahoo.com دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی دانشیار دکترا
3 سید یعقوب  موسوی y.mousavi91@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا دانشیار دکترا
4 رضا صفری شالی Reza_safaryshali@yahoo.com هیئت علمی استاد دکترا
5 اسماعیل جهانی دولت‌آباد sml.jahani@gmail.com استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران استادیار دکترا
6 منوچهر جهانیان manouchehrjahanian@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ تهران استاد کارشناسی
7 فروزنده جعفرزاده‌پور Fjafarzadehpour77@gmail.com دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه دانشیار دکترا
8 بیژن  زارع dr_bizhanzare@yahoo.com استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
9 محمدباقر  علیزاده اقدم m.alizadeh@tabrizu.ac.ir استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز استاد دکترا
10 ستار  پروین Sparvin1359@gmail.com
11 حسین  نبوی Nabavee@gmail.com
12 صلاح الدین  قادری salahedin.gh@gmail.com