لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 محمدباقر  علیزاده اقدم m.alizadeh@tabrizu.ac.ir استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز استاد دکترا
2 حسین  نبوی Nabavee@gmail.com
3 منصور  ساعی Msaei58@gmail.com استادیار دکترا
4 رضا صفری شالی Reza_safaryshali@yahoo.com هیئت علمی استاد دکترا
5 صلاح الدین  قادری salahedin.gh@gmail.com هیات علمی استادیار دکترا
6 غلامرضا اسکندریان eskandaryan@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
7 منوچهر جهانیان manouchehrjahanian@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ تهران استاد کارشناسی
8 جواد  مداحی gmaddahi@yahoo.com پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی دانش آموخته دکترا
9 حسین حیدری hs.heidari@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
10 حامد بخشی haamed.bakhshi@gmail.com دانشیار سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی- پژوهشکده گردشگری دانشیار دکترا
11 بیژن  زارع dr_bizhanzare@yahoo.com استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
12 تهمينه شاوردي T.shaverdi@yahoo.com دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی دانشیار دکترا
13 ستار  پروین Sparvin1359@gmail.com
14 فروزنده جعفرزاده‌پور Fjafarzadehpour77@gmail.com دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه دانشیار دکترا
15 محمود مشفق m_moshfegh@yahoo.com علامه طباطبایی استادیار دکترا
16 علیرضا  کریمی karimionline@gmail.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
17 شهلا  کاظمی پور skazemipour@gmail.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
18 کتایون مصری katayonmesri76@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
19 محمدمهدی  فرقانی mmforghani@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
20 محمدعلی رمضانی m.qaladagi@gmail.com سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) استادیار دکترا
21 شادی  عظیم زاده azimzadehshadi@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استاد کارشناسی
22 ثریا  احمدی soraya.ahmadi@gmail.com جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
23 ابوالقاسم حیدرآبادی ashahin2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل استادیار دکترا
24 ابراهیم حاجیانی ebhajiani@gmail.com دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری دانشیار دکترا
25 احمد   دراهکی ahmaddorahaki@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
26 کرم حبیب‌پور گتابی karamhabibpour@yahoo.com استاديار دانشگاه خوارزمي، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه جامعه شناسی استادیار دکترا
27 سید یعقوب  موسوی y.mousavi91@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا دانشیار دکترا
28 اسماعیل جهانی دولت‌آباد sml.jahani@gmail.com استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران استادیار دکترا
29 هادی برغمدی barghamadi.h@gmail.com مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
30 محمد جواد چیت ساز j.chitsaz@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
31 ایرج فیضی iraj_faizi@yahoo.com استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
32 احمد  غیاثوند ah.ghyasvand@gmail.com
33 مهری سادات  موسوی smousavi1@gmail.com رئیس جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی استادیار دکترا
34 مسعود گلچین golchin_masoud@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا