لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 محمدباقر  علیزاده اقدم m.alizadeh@tabrizu.ac.ir استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز استاد دکترا
2 حسین  نبوی Nabavee@gmail.com استادیار دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
3 رضا صفری شالی Reza_safaryshali@yahoo.com استادیار دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
4 صلاح الدین  قادری salahedin.gh@gmail.com هیات علمی استادیار دکترا
5 منصور  ساعی Msaei58@gmail.com استادیار دکترا
6 بیژن  زارع dr_bizhanzare@yahoo.com استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
7 تهمينه شاوردي T.shaverdi@yahoo.com دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی دانشیار دکترا
8 حامد بخشی haamed.bakhshi@gmail.com دانشیار سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی- پژوهشکده گردشگری دانشیار دکترا
9 ستار  پروین Sparvin1359@gmail.com دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
10 فروزنده جعفرزاده‌پور Fjafarzadehpour77@gmail.com دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه دانشیار دکترا
11 جواد  مداحی gmaddahi@yahoo.com پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی دانش آموخته دکترا
12 حسین حیدری hs.heidari@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
13 محمود مشفق m_moshfegh@yahoo.com علامه طباطبایی استادیار دکترا
14 علیرضا  کریمی karimionline@gmail.com استادیار دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
15 محمدمهدی  فرقانی mmforghani@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
16 محمدعلی رمضانی m.qaladagi@gmail.com سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) استادیار دکترا
17 کتایون مصری katayonmesri76@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
18 ابراهیم حاجیانی ebhajiani@gmail.com دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری دانشیار دکترا
19 شادی  عظیم زاده azimzadehshadi@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
20 ثریا  احمدی soraya.ahmadi@gmail.com جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
21 ابوالقاسم حیدرآبادی ashahin2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل استادیار دکترا
22 حسن  رفیعی hassan441015@gmail.com دانشیار دانشکده علوم بهزیستی و توابخشی، روانپزشک دانشیار دکترا
23 مریم  ایثاری maryamisary@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
24 محمد جواد چیت ساز j.chitsaz@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
25 بهرام  بیات Bahram.bayat@gmail.com استاد گروه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی استاد دکترا
26 هادی برغمدی barghamadi.h@gmail.com مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
27 مسعود گلچین golchin_masoud@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
28 دکتر احمد بخارایی bokharaei_ah@yahoo.com دانشیار دانشگاه پیام نور تهران دانشیار دکترا
29 خلیل میرزایی mirzaeikhalilr@yahoo.com دانشگاه آزاد استاد دکترا
30 مصطفی  هادوی نژاد hadavi@vru.ac.ir دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان استاد دکترا
31 سید علیرضا افشانی arafshani@yahoo.com مدیر گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد استاد دکترا
32 مهری سادات  موسوی smousavi1@gmail.com رئیس جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی استادیار دکترا
33 رسول صادقی rassadeghi@ut.ac.ir دانشگاه تهران دانشیار دکترا
34 دکتر پروانه دانش p_danesh@pnu.ac.ir دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب دانشیار دکترا
35 محمدجواد زاهدی مازندرانی mj.zahedi.m@gmail.com استاد دانشگاه پیام نور استاد دکترا
36 منصور  فتحی fathi.mansour@gmail.com دانشیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
37 منوچهر جهانیان manouchehrjahanian@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ تهران استاد دکترا
38 ایرج فیضی iraj_faizi@yahoo.com استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
39 احمد  غیاثوند ah.ghyasvand@gmail.com استادیار دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
40 سید یعقوب  موسوی y.mousavi91@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا دانشیار دکترا
41 اسماعیل جهانی دولت‌آباد sml.jahani@gmail.com دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
42 کرم حبیب‌پور گتابی karamhabibpour@yahoo.com استاديار دانشگاه خوارزمي، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه جامعه شناسی استادیار دکترا
43 شهلا  کاظمی پور skazemipour@gmail.com دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران دانشیار دکترا
44 احمد   دراهکی ahmaddorahaki@gmail.com استادیار دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
45 غلامرضا اسکندریان eskandaryan@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا