فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 سید یعقوب  موسوی y.mousavi91@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا دانشیار دکترا
2 اسماعیل جهانی دولت‌آباد sml.jahani@gmail.com دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
3 هادی برغمدی barghamadi.h@gmail.com مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
4 محمدباقر  علیزاده اقدم m.alizadeh@tabrizu.ac.ir استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز استاد دکترا
5 حسین  نبوی Nabavee@gmail.com استادیار دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
6 منصور  ساعی Msaei58@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
7 فروزنده جعفرزاده‌پور Fjafarzadehpour77@gmail.com دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه دانشیار دکترا
8 ستار  پروین Sparvin1359@gmail.com دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
9 تهمينه شاوردي T.shaverdi@yahoo.com دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی دانشیار دکترا
10 ایرج فیضی iraj_faizi@yahoo.com استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
11 بیژن  زارع dr_bizhanzare@yahoo.com استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
12 احمد  غیاثوند ah.ghyasvand@gmail.com استادیار دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
13 ابراهیم حاجیانی ebhajiani@gmail.com دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری دانشیار دکترا
14 رضا صفری شالی Reza_safaryshali@yahoo.com دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
15 صلاح الدین  قادری salahedin.gh@gmail.com هیات علمی استادیار دکترا
16 منوچهر جهانیان manouchehrjahanian@gmail.com دانشگاه علم و فرهنگ تهران استاد دکترا
17 غلامرضا اسکندریان eskandaryan@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
18 محمد جواد چیت ساز j.chitsaz@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
19 جواد  مداحی gmaddahi@yahoo.com پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی دانش آموخته دکترا
20 حسین حیدری hs.heidari@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
21 حامد بخشی haamed.bakhshi@gmail.com دانشیار سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی- پژوهشکده گردشگری دانشیار دکترا
22 شهلا  کاظمی پور skazemipour@gmail.com دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران دانشیار دکترا
23 احمد   دراهکی ahmaddorahaki@gmail.com استادیار دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
24 مسعود گلچین golchin_masoud@yahoo.com دانشیار دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
25 کرم حبیب‌پور گتابی karamhabibpour@yahoo.com استاديار دانشگاه خوارزمي، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه جامعه شناسی استادیار دکترا
26 مهری سادات  موسوی smousavi1@gmail.com رئیس جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی استادیار دکترا
27 محمود مشفق m_moshfegh@yahoo.com علامه طباطبایی استادیار دکترا
28 علیرضا  کریمی karimionline@gmail.com استادیار دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
29 کتایون مصری katayonmesri76@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
30 محمدمهدی  فرقانی mmforghani@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
31 محمدعلی رمضانی m.qaladagi@gmail.com سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) استادیار دکترا
32 شادی  عظیم زاده azimzadehshadi@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
33 ثریا  احمدی soraya.ahmadi@gmail.com استادیار جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
34 ابوالقاسم حیدرآبادی ashahin2000@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل استادیار دکترا
35 حسن  رفیعی hassan441015@gmail.com دانشیار دانشکده علوم بهزیستی و توابخشی، روانپزشک دانشیار دکترا
36 مریم  ایثاری maryamisary@gmail.com دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
37 بهرام  بیات Bahram.bayat@gmail.com استاد گروه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی استاد دکترا
38 دکتر احمد بخارایی bokharaei_ah@yahoo.com دانشیار دانشگاه پیام نور تهران دانشیار دکترا
39 اصغر احمدی ahmadi.asghar@gmail.com استادیار جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
40 مصطفی  هادوی نژاد hadavi@vru.ac.ir دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان استاد دکترا
41 سید علیرضا افشانی arafshani@yahoo.com مدیر گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد استاد دکترا
42 خلیل میرزایی mirzaeikhalilr@yahoo.com دانشگاه آزاد استاد دکترا
43 محمدجواد زاهدی مازندرانی mj.zahedi.m@gmail.com استاد دانشگاه پیام نور استاد دکترا
44 دکتر پروانه دانش p_danesh@pnu.ac.ir دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
45 منصور  فتحی fathi.mansour@gmail.com دانشیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
46 رسول صادقی rassadeghi@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
47 مریم  صداقت sedaghat.m88@gmail.com جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
48 علی اکبر سلیمانی solaymani64@yahoo.com دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ دانشیار دکترا
49 محمد  سلگی solgy2042@yahoo.com استادیار دکترا
50 محمدعلی فاطمی نیا fateminia.s@alumni.ut.ac.ir استادیار دکترا
51 ایرج قاسمی i_ghasemi@yahoo.com استادیار دکترا
52 سینا احمدی SINAAHMADI25@GMAIL.COM استادیار گروه مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی استادیار دکترا