• درباره ما

    فصلنامه علمي «پژوهش مسائل اجتماعی ایران»

    اين نشريه ازسال 1400 مقاله‌هاي علمي را به سردبيري آقاي دكتر بیژن زارع در حوزه‌ تخصصي مسائل اجتماعی ایران منتشر مي‌كند. 

    خانم دکتر فروزنده جعفرزاده‌پور، دستیار علمی سردبیر می‌باشند.